Esbjerg Husflidsforenings vedtægter:

Lov for Esbjerg Husflidsforening.

§ 1. Navn og formål:

Foreningens navn er Esbjerg Husflidsforening, med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens formål er at virke for husflidens udvikling og fremgang på egnen.

 § 2. Virksomhed:

Formålet søges opnået ved at virke for folkeoplysning i forskellige manuelle fag for alle aldersgrupper og ved at fremme forståelsen for husflidens betydning som aktiverende og initiativvækkende fritidsbe-skæftigelse.

 § 3. Landsorganisation:

Foreningen er medlem af Landsforbundet Fora. 

§ 4. Medlemmer:

Alle kan blive medlem af foreningen.

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 5. Bestyrelsen:

Foreningen ledes at en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen således, at der på den årlige generalforsamling skiftevis er 2 og 3 medlemmer på valg.

Revisorer og suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen i et antal af 2. Den af suppleanterne, der opnår flest stemmer, indkaldes først.

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslut-ninger. Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens midler. Revisorerne gennemgår bilag og regnskab før generalforsamlingen. Der benyttes bank og giro.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsen fører en nøjagtig fortegnelse over foreningens ejendele, der til enhver tid holdes forsikret mod tyveri og brand.

§ 6. Udvalg:

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen skal i udvalgene være repræsenteret ved mindst 1 medlem.

§ 7. Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før dens afholdelse. Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der altid skal indeholde mindst følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Årsberetning ved formanden.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  4. Budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag samt fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret ved generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger. 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

§9 Lovændring

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med rettidig udsendt dagsorden. Lovene skal være i overensstemmelse med Fora`s vedtægter

§ 10. Leder:

Bestyrelsen kan antage en leder af foreningens folkeoplysning i husflids-fagene. Lederen er berettiget til at overvære samtlige udvalgenes møder i evt. kursusudvalg.  

§ 11. Lærere og medarbejdere:

Lederen antager i samarbejde med bestyrelsen de fornødne lærere og medarbejdere og foretager det administrative og tilsynsmæssige arbejde i forbindelse med foreningens fritidsaktiviteter og husflidsundervisning for børn, unge og voksne. 

§ 12. Opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt beslutning herom tages efter reglerne om lovændring.

§ 13. Anvendelse af foreningens ejendom:

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved en eventuel genoptagelse af husflidsarbejde på egnen i øvrige husflidsforeninger og/eller Til Dansk Husflidsselskabs mindefond. Bestyrelsen beslutter fordelingen af eventuelle aktiver.

§ 14. Ikrafttræden:

Denne lov er vedtaget ved Esbjerg Husflidsforenings stiftende general-forsamling den 10. oktober 1980, med ændringer af 21. april 1999.

Redaktionel ændring af 12. december 2001 i h.t. Folkeoplysningsloven af 16. maj 2000.

Redaktionel ændring af 18. januar 2009 som følge af Kommunal-reformen.

Redaktionel ændring af 5. januar 2011 som følge af ændring i medlemskab af DHS.

Redaktionel ændring af marts 2015 som følge af opløsning af DHS.

Ændring ved generalforsamlingen 22. marts 2017, som følge af generalforsamlingen skal være afholdt senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.